Príspevok pre žiakov

13.09.2011 14:16

     Exallievi (bývalí žiaci našej školy) sa rozhodli aj v tomto školskom roku ponúknuť rodinám žiakov finančný príspevok na školné a na ubytovanie v školskom internáte.

     Nárok na finančný príspevok vo výške 15 až 50 % poplatku na školné a ubytovanie v školskom internáte majú títo žiaci:

a) čistý mesačný príjem rodiny nepresahuje sumu 240 € na osobu

b) v predchádzajúcom školskom polroku nebolo žiakovi udelené pokarhanie riaditeľom školy, pokarhanie vedúcim vychovávateľom alebo iný, vyšší stupeň výchovného opatrenia (podmienečné vylúčenie, znížená známka zo správania a pod.)

 

     Zákonný zástupca žiaka (resp. osoba s vyživovacou povinnosťou k žiakovi) doručí na adresu školy žiadosť o poskytovanie finančného príspevku najneskôr do 30. septembra 2011. 

     Ako prílohu k žiadosti treba pripojiť:

a) čestné vyhlásenie o počte osôb žijúcich v rodine (rodičia a nezaopatrené deti)

b) zoznam osôb žijúcich v rodine (rodičia a nezaopatrené deti) - meno, priezvisko, dátum narodenia

c) potvrdenie o príjme oboch rodičov za posledné tri mesiace

 

    Nárok na finančný príspevok na školné majú aj tí žiaci, ktorí nie sú ubytovaní v školskom internáte.

 

    Tabuľka na výpočet výšky príspevku: 

 

 

 

                                                        Čistý mesačný príjem  na osobu

Priemerný

 

240 – 221 €

220 – 201 €

200 – 181 €

180 a menej €

prospech za

1,00 – 1,50

35 %

40 %

45 %

50 %

predchádzajúci

1,51 – 2,00

30 %

35 %

40 %

45 %

polrok

2,01 – 2,50

25 %

30 %

35 %

40 %

 

2,51 – 3,00

15 %

20 %

25 %

30 %