História školy

 

Kam siaha začiatok našej školy?

     

     Saleziáni sa po svojom príchode na Slovensko v roku 1924 usilovali o zriadenie gymnázia, ktoré by vychovávalo zbožných, presvedčených a horlivých saleziánov, ktorí by sa venovali výchove chudobnej a opustenej mládeže. Do ústavu prijímali takých chlapcov a mladíkov, ktorí cítili rehoľné a kňazské povolanie. Každý, kto sa uchádzal o štúdium na tejto škole, musel byť telesne a duševne zdravý, dobrých mravov, znášanlivej povahy a schopný do učenia.

 
 Prvé gymnázium v Šaštíne vzniklo na príhovor poslancov Ferdiša Jurigu a Andreja Hlinku ako súkromné gymnázium v roku 1928. To znamená, že študenti študovali súkromne a na konci školského roku vykonali skúšky na niektorom štátom uznanom gymnáziu. Gymnázium navštevovali chlapci, ktorí bývali v kláštore. Výsledky žiakov na skúškach boli veľmi dobré. 95 % žiakov vždy uspelo a neraz bolo počuť pochvalné uznanie, že žiaci sú lepšie pripravení ako riadni študenti gymnázií.
 
 
Gymnázium malo päť tried. Po piatej tí, ktorí sa dobrovoľne rozhodli, odchádzali do saleziánskeho noviciátu a ostatní prestupovali na iné gymnáziá. Saleziánske súkromné gymnázium v Šaštíne ukončilo svoju činnosť počas násilnej likvidácie rehoľníkov v školskom roku 1949/1950.
 
 
 
 
Nové začiatky 
 
     Vyučovať na Gymnáziu Jána Bosca sa opäť začalo  2. septembra 1991. 
     Spočiatku boli profesormi najmä saleziáni, v súčasnosti prevažujú laici. Za 18 rokov existencie zmaturovalo na škole takmer 500 maturantov, ktorí našli uplatnenie vo svete a pokračovali v štúdiách doma i v zahraničí (Taliansko, Veľká Británia, Nemecko, Česká republika). Mnohí z našich žiakov sa rozhodli zasvätiť svoj život Bohu, viacerí sa stali členmi Saleziánskej spoločnosti.
     Gymnázium bolo od začiatku povinne internátne, čo pomáhalo vychovávateľom formovať študentov v duchu don Boscovho preventívneho systému.
 
Bývalí riaditelia školy
 
 
 
1. Ernest Macák SDB (od 26. 8. 1991 do 26. 8. 1993)
2. Augustín Nádaský SDB (od 27. 8. 1993 do 30. 6. 1994)
3. Mgr. Ján Goč SDB (od 1. 7. 1994 do 31. 7. 2006)
 
 
      A opäť nové začiatky :-)
 
 
  
     Na jeseň v v školskom roku 2008/2009 provinciál saleziánov informoval riaditeľa školy o rozhodnutí provinciálnej rady, že Gymnázium Jána Bosca Šaštín-Stráže nebude pokračovať. Toto rozhodnutie vyvolalo veľkú odozvu najmä medzi vtedajšími žiakmi, bývalými žiakmi (exallievmi), rodičmi, verejnosťou i médiami. Po viacerých stretnutiach na rôznych fórach provinciál saleziánov Ing. Karol Maník informoval, že sa môžu začať rokovania s novým zriaďovateľom, ktorý by školu prevzal.
 
     Ako možného zriaďovateľa sme oslovili novovzniknutú Bratislavskú arcidiecézu - otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského. V januári 2009 padlo pre všetkých fanúšikov tohto diela dôležité rozhodnutie: Bratislavská arcidiecéza bude od 1. júla 2009 novým zriaďovateľom školy.
     Od školského roku 2009/2010 v škole študujú aj dievčatá. V tomto prvom školskom roku ich bolo 9. Žiaci nemusia povinne bývať v školskom internáte. Čo je pre nás veľmi dôležité, že duchovná správa školy zostala naďalej saleziánom, bez ktorých by naša škola nemala tú správnu dimenziu.
     Za 20 rokov, čo škola existuje, sa veľa zmenilo. Tí, ktorí tu študovali v 90. rokoch či na začiatku nového tisícročia, niekedy nostalgicky spomínajú na Šaštín počas svojich štúdií. Majú pocit, že vtedy to bolo to pravé. Áno, škola je naozaj iná, má iné zloženie chlapcov i dievčat, internát má inú atmosféru i program, no cieľ je stále ten istý - pripraviť mladých do života a dať im viac ako len vedomosti.