Opäť máme oceneného pedagóga

09.04.2015 22:51

     V utorok 7. apríla 2015 boli už tradične ocenení pedagógovia katolíckych škôl a školských zariadení na území Bratislavskej arcidiecézy. Medzi 18 ocenenými, ktorých vybrala komisia Arcidiecézneho školského úradu v Bratislave, bol aj náš kolega Mgr. Blažej Pišoja. 

     Mgr. Blažej Pišoja je absolventom nášho gymnázia, kde maturoval v roku 1998. Po úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia sa vrátil na našu školu v roku 2003 ako učiteľ talianskeho jazyka a občianskej náuky. 

     Od roku 2006 pôsobí na škole ako výchovný poradca, venuje sa žiakom pri rozhodovaní o štúdiu na vysokých školách, rieši s nimi aj ich osobné a rodinné problémy. Dve triedy viedol počas štyroch rokov ako triedny učiteľ a trávil s nimi naozaj veľa času nielen v škole, ale aj mimo nej na spoločných podujatiach. V škole pracuje ako vedúci predmetovej komisie humanitných predmetov, žiakov pravidelne pripravuje na vedomostnú súťaž Olympiáda ľudských práv, kde sa zvyčajne dostávajú až do celoslovenského kola. Pre žiakov viackrát zorganizoval exkurzie do Talianska po stopách sv. Jána Bosca.

     Mgr. Blažej Pišoja je starostlivým manželom a otcom dvoch dcér. Aktívne sa zapája aj do života farského spoločenstva v Petrovej Vsi. 

 

     Mgr. Blažejovi Pišojovi za jeho dlhoročnú prácu pre GJB srdečne ďakujeme!

 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150407026

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150407027

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150407028

 

Mgr. Marek Nádaský